NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aktuality & Novinky

Politika kvality StVS, a.s.

Manažment Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. stanovil politiku kvality, ktorá je v súlade s víziou a stratégiou vrcholového manažmentu o budúcnosti spoločnosti.

12.10.2017 Aktuality , Novinky

Požiadavky akcionárov na zaradenie investičnej akcie do investičného plánu StVS, a. s.

StVS, a. s. Banská Bystrica spracováva každoročne investičný plán na nasledujúci rok. Ako podklad pre zaradenie investičných akcií do plánu sú našej spoločnosti zasielané požiadavky od akcionárov a prevádzkovateľa.

07.08.2017 Aktuality , Novinky

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 31.05.2017

V súlade s ustanovením § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka a Článku X. bod 10. platných Stanov spoločnosti uverejňujeme výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 31.05.2017.

15.06.2017 Aktuality , Novinky

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

31.05.2017 Aktuality , Novinky

Valné zhromaždenie StVS, a. s. 2016 - informácia pre akcionárov.

Vážení akcionári, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti navrhované zmeny Stanov spoločnosti ...

28.04.2016 Aktuality , Novinky

Informácia pre akcionárov

Postup pri podávaní žiadostí na zaradenie investícií, technického zhodnotenia, rekonštrukcií a modernizácií vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. B.

20.01.2013 Aktuality , Novinky

Investičné projekty

Programovacie obdobie OP KZP PO 2014 – 2020

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam

Pôsobnosť

Sme vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja a v okrese Prievidza Trenčianskeho kraja. Našimi akcionármi sú mestá a obce v uvedených krajoch.

Pre prvý kontakt s našou spoločnosťou sa prosím obráťte na pracovníkov StVS, a.s. podľa ich územnej pôsobnosti.

Výročné správy