• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.06.2014 -F- Faktúry za 05/2014 [0.00]
02.06.2014 -Z- "StVS, a.s., Dvere vstupné Partizánska cesta 5, B. Bystrica" - zhotovenie diela [41780.00]
02.06.2014 -Z- "Banská Bystrica, vizualizácia kalového hospodárstva na ČOV" - projektová dokumentácia a práce [28299.00]
02.06.2014 -Z- "ÚV Málinec - samostatná plynová kotolňa pre prevádzkovú budovu" - stavebný dozor [957.00]
09.06.2014 -Z- "Krupina - kanalizácia a ČOV" - Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok kú Krupina, LV 7716 [54023.50]
09.06.2014 -Z- "Tužiná - napojenie vodného zdroja nad cestou" - práce [14632.92]
09.06.2014 -Z- "Banská Štiavnica - zrušenie otvorenej kanalizácie" - vypracovanie projektovej dokumentácie [1284.00]
10.06.2014 -Z- "Rimavská Sobota, ul. Mládeže - rekonštrukcia verejnej kanalizácie" - stavebný dozor [406.00]
11.06.2014 -Z- Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky [19500.00]
12.06.2014 -Z- "Predĺženie vodovodu, Veľká Lúka, Pod Platinou" a "Rozšírenie inžinierskych sietí pre 5 RD - vodovod, kanalizácia, ČOV, Veľká Lúka Pod Platinou" - zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku [0.00]
12.06.2014 -Z- "IBV Lazany - Slnečná stráň, inžinierske siete, miestna komunikácia" - zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku [0.00]
12.06.2014 -Z- "Rozšírenie splaškovej kanalizácie, rozšírenie verejného vodovodu a dažďová kanalizácia pre II. etapu IBV Čerenčany" - zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku [0.00]
12.06.2014 -Z- "IBV Moskovská ulica, Banská Bystrica, technická infraštruktúra" - zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku [0.00]
12.06.2014 -Z- "IBV Kováčová - Na Dlhé - Inžinierske siete" - zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku [0.00]
12.06.2014 -Z- "Mýto pod Ďumbierom - rekonštrukcia vodovodu" - práce - dodatok č. 7 [1846.26]
16.06.2014 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - verejný vodovod kú Bojnice [0.00]
16.06.2014 -Z- "Vyhotovenie geometrických plánov pre majetkoprávne vysporiadanie stavieb ČOV Ružiná - doplnenie technológie, Dlžín - prívod vody ČS Kostolná Ves a Rimavská Sobota - Chanava, vodovod I. časť - SO vodojem Tomášovce" - geometrické plány [2030.00]
16.06.2014 -Z- "Nemecká, odstránenie antimónu, prepoj Jasenie" - projektová dokumentácia [2980.00]
16.06.2014 -Z- "Čerpacia stanica Kokava nad Rimavicou na ÚV Klenovec" - projektová dokumentácia [1485.00]
17.06.2014 -Z- "Majetkovo-právne vysporiadanie objektov v okrese Banská Bystrica" - dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve [0.00]
17.06.2014 -Z- "Majetkovo-právne vysporiadanie objektov v okrese Brezno" - dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve [0.00]
17.06.2014 -Z- "Majetkovo-právne vysporiadanie objektov v okrese Brezno II. etapa" - dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve [0.00]
17.06.2014 -Z- "Majetkovo-právne vysporiadanie okres Zvolen, Žiar nad Hronom a Detva" - dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve [0.00]
17.06.2014 -Z- "Rimavská Sobota, ul. Mládeže - rekonštrukcia verejnej kanalizácie" - práce [291030.92]
17.06.2014 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - verejný vodovod - kú Oravce [0.00]
23.06.2014 -Z- "Vinica VDJ - elektrická prípojka NN, elektroinštalácia objektu VDJ a ASRTP" - stavebný dozor [899.00]
24.06.2014 -Z- "Lučenec, ulica Cintorínska - Járkova II. etapa - splašková kanalizácia" - stavebný dozor [1276.00]
24.06.2014 -Z- "Lučenec, ulica Cintorínska - Járkova II. etapa - vodovod" - stavebný dozor [1131.00]
25.06.2014 -Z- "Lučenec, ulica Cintorínska - Járkova II. etapa - vodovod" - práce [37987.69]
25.06.2014 -Z- "Lučenec, ulica Cintorínska - Járkova II. etapa - splašková kanalizácia" - práce [42998.80]
26.06.2014 -Z- "Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec" - projektová dokumentácia - dodatok č. 1 [0.00]
26.06.2014 -Z- "Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec" - projektová dokumentácia - dodatok č. 1 [0.00]
27.06.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Handlová (Remata) [0.00]
27.06.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Cígeľ [0.00]
27.06.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Kanianka [0.00]
27.06.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Poruba [0.00]
28.06.2014 -Z- Kúpa hnuteľného majetku - "IBV Vinohradná rovina, Lučenec" - splašková kanalizácia a vodovod [36421.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.