• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.08.2014 -F- Faktúry za 07/2014 [0.00]
01.08.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Klenovec [0.00]
01.08.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Banská Belá [0.00]
01.08.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Detva [0.00]
01.08.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Babiná [0.00]
01.08.2014 -Z- kúpa výpočtovej techniky - PC notebook [1728.46]
01.08.2014 -Z- "StVS, a.s., DVERE VSTUPNÉ Partizánska cesta 5, Banská Bystrica" - dodatok č. 1 [0.00]
05.08.2014 -Z- "ČOV Veľký Krtíš plynojem a prekrytie vyhnívacej nádrže" - posúdenie koncepcie stabilizácie kalu - štúdia [6480.00]
05.08.2014 -Z- "Divín ČOV - doplnenie odľahčenia, mechanického predčistenia a nového terciálneho stupňa" - stavebný dozor [28500.00]
06.08.2014 -Z- "Banská Štiavnica - Belianska ulica, predĺženie vodovodu" - zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku [0.00]
06.08.2014 -Z- "Rimavské Brezovo - vodovod" - reklamná tabuľa - dodatok č. 1 [0.00]
06.08.2014 -Z- "Brezno - kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí" - reklamná tabuľa - dodatok č. 1 [0.00]
07.08.2014 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena kú Uľanka [0.00]
08.08.2014 -Z- "Krupina - kanalizácia a ČOV" - geometrické plány [1000.00]
08.08.2014 -Z- "Divín ČOV - doplnenie odľahčenia, mechanického predčistenia a nového terciálneho stupňa" - práce [1139977.12]
08.08.2014 -Z- "Čierny Balog, časť Komov - vodojem a PHO" - geometrické plány [550.00]
11.08.2014 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Halič - kanalizácia a ČOV" - dodatok č. 1 [0.00]
12.08.2014 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - kú Banská Štiavnica - "Rozšírenie verejného vodovodu, Horáková ulica, Banská Štiavnica" [35.00]
12.08.2014 -Z- "Kanalizácia obce Vidiná, I. etapa" - prevádzkový poriadok [1500.00]
12.08.2014 -Z- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena "Poltár - kanalizácia a intenzifikácia ČOV" - dodatok č. 1 [0.00]
14.08.2014 -Z- kúpa nehnuteľnosti - pozemok kú Hrabovo - ČOV Kalinovo [0.00]
14.08.2014 -Z- kúpa nehnuteľnosti - pozemok kú Hrabovo - ČOV Kalinovo [345.00]
14.08.2014 -Z- zmluva o združenej dodávke plynu [0.00]
17.08.2014 -Z- "Prievidza - verejné kanalizácie a odľahčovacie komory" - technický dozor [14094.00]
19.08.2014 -Z- "Banská Bystrica, prepájanie kanalizačných prípojok realizovaných v ISPA" - práce [50000.00]
20.08.2014 -Z- kúpa verejného vodovodu kú Horná Mičiná [11962.50]
20.08.2014 -Z- "Tisovec - Bánovo, vodovod a kanalizácia" - práce [29176.00]
21.08.2014 -Z- Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - pozemky a ČOV Hriňová [0.00]
25.08.2014 -Z- "Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - kanalizácia a ČOV" - majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov [15000.00]
25.08.2014 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke klienta voči banke [0.00]
25.08.2014 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam [0.00]
25.08.2014 -Z- Zmluva o účelovom úvere - dodatok č. 1 [0.00]
25.08.2014 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam [0.00]
25.08.2014 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam [0.00]
26.08.2014 -Z- "Tisovec, ul. P. Šifríka - kanalizácia" - geometrické plány [700.00]
26.08.2014 -Z- "10 Rodinných domov, prístupová komunikácia, NN rozvody, verejné osvetlenie, vodovod, ČOV so splaškovou kanalizáciou a dažďová kanalizácia, Horná Mičiná" - zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku [0.00]
28.08.2014 -Z- "Hriňová ÚV, modernizácia a doplnenie technológie úpravy vody" - stavebný dozor [3393.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.