• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.07.2012 -F- Faktúry prvý polrok 2012 [0.00]
03.07.2012 -Z- Rámcová zmluva o poskytnutí odborných služieb pri aplykácii IFRS/IAS [60.00]
04.07.2012 -Z- "Fiľakovo - intezifikácia a rozšírenie ČOV" - Plán užívania verejnej práce [1630.00]
09.07.2012 -Z- Zmluva o dielo "Tisovec - verejná kanalizácia, odľahčovacie komory" projektová dokumentácia [3240.00]
09.07.2012 -Z- Trvalá vysvetľujúca tabuľa "Tisovec - intenzifikácia ČOV" [690.90]
10.07.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena - Sústava na likvidáciu odpadových vôd B.Bystrica [4980.00]
10.07.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena - Sústava na likvidáciu odpadových vôd B.Bystrica [40.00]
11.07.2012 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno [1110.00]
11.07.2012 -Z- Dohoda o náhrade za obmedzenia v užívaní nehnuteľností [870.48]
12.07.2012 -Z- Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky - kúpna zmluva [39945.43]
12.07.2012 -Z- Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 019/1.1MP/2011 [0.00]
12.07.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena k pozemku KNC parc. číslo 1088 v kat. úz. Budča obce Budča [0.00]
16.07.2012 -Z- "Zvolen, ul. Jesenského - rekonštrukcia kanalizačného zberača "A6" - stavebný dozor [580.00]
16.07.2012 -Z- Zmluva o podmienkach dočasného vyňatia existujúceho infraštruktúrneho majetku, prevádzkovo súvisiaceho s majetkom nadobudnutým spolufinancovaním zo zdrojov EÚ a ŠR SR z nájmu [0.00]
17.07.2012 -Z- 411007374 - Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb - dodatok č. 5 [0.00]
18.07.2012 -Z- "Handlová - verejná kanalizácia, odľahčovacie komory" - posúdenie existujúcej stokovej siete v meste Handlová [5400.00]
18.07.2012 -Z- "Zvolen ul. Jesenského - rekonštrukcia kanalizačného zberača A6" [13653.55]
19.07.2012 -Z- "Lučenec, Rimavská Sobota - vyhotovenie geometrických plánov pre majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov" [4260.00]
20.07.2012 -Z- "Brezno verejná kanalizácia odľahčovacie komory" - geodetické práce [1721.00]
20.07.2012 -Z- Predaj motorového vozidla UNC 060 [3180.00]
20.07.2012 -Z- "Banská Bystrica - Rudlová - kanalizácia" projektová dokumentácia [3893.90]
23.07.2012 -Z- "Hriňová - verejná kanalizácia, odľahčovacie komory" - geodetické práce [870.00]
23.07.2012 -Z- Nájomná zmluva - prenos poplachových informácií z objektu na PCO [101.32]
23.07.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe [846.00]
24.07.2012 -Z- Motorové vozidlo Suzuki SX4 [10498.00]
24.07.2012 -Z- Motorové vozidlo Suzuki SX4 [10498.00]
24.07.2012 -Z- Motorové vozidlo Suzuki SX4 [10498.00]
24.07.2012 -Z- Motorové vozidlo Suzuki SX4 [10498.00]
24.07.2012 -Z- Predaj motorového vozidla Avia A 31 [550.00]
24.07.2012 -Z- Predaj motorového vozidla Avia A 31 [520.00]
27.07.2012 -Z- Zmluva č. 29/2012/PI o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisicich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry stavieb spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a ŠR [0.00]
30.07.2012 -Z- Inžinierske siete pre IBV a podnikateľskké účely Budča, I. etapa, SO 01 - Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky [7476.89]
31.07.2012 -Z- Trvalá vysvetľujúca tabuľa "Brezno - kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí [1303.00]
31.07.2012 -Z- "Rimavská Sobota - vyhotovenie geometrických plánov pre majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov" [7100.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.