• sekretariatstvs.sk
 • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

  Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

  0850 1 1 1 234

Slobodný prístup k informáciám

Úvod > Slobodný prístup k informáciám

Sprístupňovanie informácií

Žiadosť možno podať:

a) v elektronickej podobe na adresu: infoziadost@stvs.sk

b) písomne na adresu:

    Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

    Odbor právnych služieb a obstarávania

    Partizánska cesta 5

    974 01 Banská Bystrica

c) osobne na Odbore právnych služieb a obstarávania Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, kancelária č. 155,

d) telefonicky na telefónnom čísle zverejnenom na webovom sídle spoločnosti.

 

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je žiadosť určená
 • kto žiadosť podáva, a to
  a) ak žiadosť podáva právnická osoba: názov/obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko osoby, ktorá v mene právnickej osoby žiadosť podáva,
  b) ak žiadosť podáva fyzická osoba: meno, priezvisko a adresu pobytu,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka (aké informácie žiadate sprístupniť),
 • aký spôsob odpovede žiadateľ navrhuje (písomne / e-mailom).

 

Vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je v pôsobnosti Odboru právnych služieb a obstarávania Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. nemá požadovanú informáciu k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.

Ak Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. žiadosti o sprístupnenie informácie nevyhovie hoci len sčasti podá povinnej osobe podľa § 2 ods. 1  v spojení s § 18 ods. 4 a 5 zákona o slobode informácií vecne odôvodnený podnet na vydanie písomného rozhodnutia. Predstavenstvo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. uznesením č. 8/08.12.2022 určilo Mesto Veľký Krtíš, J.A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 00319651, ako akcionára spoločnosti, ktorému sa odo dňa 01.01.2023 budú podávať podnety na vydanie rozhodnutia v prípade, ak spoločnosť žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.