• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.11.2012 -F- Faktúry za 10/2012 [0.00]
05.11.2012 -Z- Dohoda o podmienkach odkúpenia rozšírenia verejného vodovodu stavby „Novostavba závodu Gallai & Wolff Klenovec“ [35103.00]
05.11.2012 -Z- "Rimavská Sobota - ČOV, protipovodňová ochrana" - stavebné práce [13506.43]
05.11.2012 -Z- Bzenica - vodovod - časť Bukovinka" [0.00]
05.11.2012 -Z- Štúdia alternatívneho riešenia investičného projektu "Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza" [3000.00]
06.11.2012 -Z- Odpredaj energetického zariadenia Trafostanica 333/ts/lučenec vodojem Vinica a 22 kV prípojka Lučenec [4459.70]
06.11.2012 -Z- "Polomka - rekonštrukcia vodovodu - Komenského ulica (dolná časť)" - GP [4258.00]
07.11.2012 -Z- Nehnuteľnosti - pozemky v kú Donovaly [16630.00]
07.11.2012 -Z- "Zvolen, Podborová - rekonštrukcia odľahčovacieho objektu" - stavebný dozor [2291.00]
07.11.2012 -Z- "Zvolen, Podborová - rekonštrukcia odľahčovacieho objektu, SO 02 rekonštrukcia odľahčovacej stoky" [63518.73]
08.11.2012 -Z- "HIM a NHIM - objekty telemetrie" [40004.00]
09.11.2012 -Z- Realizácia zariadení na zachytávanie plávajúcich nečistôt v odľahčovacích komorách. [0.00]
09.11.2012 -Z- "Poruba DTP - NN prípojka k vodojemu" [2500.00]
12.11.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese ZV [348.00]
12.11.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese ZV [348.00]
12.11.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese ZV [9.00]
12.11.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese ZV [63.00]
12.11.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese ZV [642.00]
12.11.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese ZV [30.00]
12.11.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese ZV [399.00]
12.11.2012 -Z- MPV vodárenských objektov v okrese Zvolen [78.50]
13.11.2012 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2601/2010 uzatvorenej dňa 2.9.2010 na investičnú akciu "Tajov - kanalizácia" [5084066.24]
13.11.2012 -Z- "Sliač, Rybáre - rekonštrukcia odľahčovacieho objektu OK F1" - stavebný dozor [957.00]
13.11.2012 -Z- Sliač, Rybáre - rekonštrukcia odľahčovacieho objektu OK F1 [19560.00]
13.11.2012 -Z- Dodatok č.1 k zmluve B/9000590/64/12 "Detva - verejná kanalizácia, rekonštrukcia a rozšírenie stokovej siete" [75469.53]
14.11.2012 -Z- MPV vodárenských objektov v okrese Zvolen [78.50]
14.11.2012 -Z- Majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [315.00]
14.11.2012 -Z- Dohoda o uznaní dlhu [16458.73]
16.11.2012 -Z- MPV vodárenských objektov v okrese Zvolen [78.50]
16.11.2012 -Z- "Kordíky - rozšírenie akumulácie vodojemu" - inžiniersko-geologický prieskum [1500.00]
16.11.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [111.00]
16.11.2012 -Z- ISPA-Banská Bystrica - zmluva o zriadení vecného bremena [470.00]
16.11.2012 -Z- ISPA-Banská Bystrica - zmluva o zriadení vecného bremena [450.00]
16.11.2012 -Z- "Tisovec - intenzifikácia ČOV" [16799.95]
19.11.2012 -Z- "Lučenec - ul. Jiráskova, kanalizácia" - projektová dokumentácia [648.00]
20.11.2012 -Z- Majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [1842.00]
20.11.2012 -Z- Majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [3080.00]
20.11.2012 -Z- Majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [255.00]
21.11.2012 -Z- Zmluva o poskytnutí outsourcingových služieb a systémovej integrácie v oblasti IT. Zmluva nadobúda účinnosť 01.01.2013 [4900.00]
23.11.2012 -Z- Majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [3410.00]
23.11.2012 -Z- MPV vodárenských objektov v okrese Zvolen [314.30]
26.11.2012 -Z- "Lučenec - vyhotovenie geometrických plánov pre majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov" [1420.00]
27.11.2012 -Z- Zmluva o podmienkach budúceho odkúpenia vodných stavieb SO 03-1, SO 03 a SO 02 stavby " IBV Rakytovce - východ, Dolné lúky" [223066.61]
27.11.2012 -Z- "Dodávka a montáž okien - južná strana AB StVS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica" [0.00]
27.11.2012 -Z- MPV vodárenských objektov v okrese Zvolen [314.30]
28.11.2012 -Z- Odstránenie vád a nedorobkov na stavbe „ Medzibrod – rekonštrukcia prívodného potrubia“ [41694.72]
28.11.2012 -Z- Zmena termínu dokončenia stavby "Detva – verejná kanalizácia, rekonštrukcia a rozšírenie stokovej siete" [0.00]
28.11.2012 -Z- "ČOV Brezno - protipovodňová ochrana" [51181.06]
29.11.2012 -Z- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti [10294.00]
30.11.2012 -Z- Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely [0.00]
30.11.2012 -Z- Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely [0.00]
30.11.2012 -Z- MPV vodárenských objektov v okrese Zvolen [157.10]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.