• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.12.2013 -Z- "Podbrezová - intezifikcia ČOV" - stavebný dozor [35750.00]
02.12.2013 -F- Faktúry za 11/2013 [0.00]
03.12.2013 -Z- "Tajov - kanalizácia" - archeologický výskum - dodatok č. 1 [0.00]
03.12.2013 -Z- "Fiľakovo - intenzifikácia a rozšírenie ČOV" - trvalá vysvetľujúca tabuľa [429.10]
04.12.2013 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - verený vodovod a verejná kanalizácia kú Zvolen [38873.40]
04.12.2013 -Z- Kúpa nehnuteľného a hnuteľného majetku kú Slovenská Ľupča, LV 158 [41000.00]
05.12.2013 -Z- "Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd" - zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe [330.00]
05.12.2013 -Z- Prevádzkovo školiace zariadenie VODÁR Donovaly - odkúpenie parcely odčlenenej GP. [6300.00]
05.12.2013 -Z- "Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd" - zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe [110.00]
05.12.2013 -Z- Zmluva o pripojení do distribučnej siete - plynové zariadenie ÚV Málinec [175.82]
09.12.2013 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - predĺženie verejného vodovodu kú Nováky [35.00]
10.12.2013 -Z- "Inovácia a modernizácia ÚV Málinec" - projektová dokumentácia [245116.00]
10.12.2013 -Z- "Inovácia a modernizácia ÚV Klenovec" - projektová dokumentácia [255544.00]
10.12.2013 -Z- "Montáž parapetových dosiek pod okná - AB StVS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica" [2519.45]
11.12.2013 -Z- "Dodávka a inštalácia CTX Access Gateway VPX with Subscription Advantage" [1945.00]
11.12.2013 -Z- "Dodávka a inštalácia SW Microsoft Exchange 2013" [10120.00]
12.12.2013 -Z- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnsoti na rok 2014 [10294.00]
13.12.2013 -Z- "Rimavská Sobota - Chanava, rekonštrukcia prívodného potrubia pod štátnou cestou" - práce [6175.11]
13.12.2013 -Z- "Banská Bystrica, Nám. Slobody - havarijný stav kanalizačného zberača AM 1-1-1" - práce [32000.16]
16.12.2013 -Z- kúpa pozemku kú Donovaly - spoluvlastnícky podiel 1/4 [100.00]
17.12.2013 -Z- kúpa pozemku kú Donovaly [475.00]
17.12.2013 -Z- kúpa pozemku kú Donovaly [96.00]
17.12.2013 -Z- "Verejná kanalizácia Kremnica - výustný objekt č. 8 OUNZ" - projektová dokumentácia [19350.00]
17.12.2013 -Z- Prenájom nebytových priestorov - dodatok č. 1 [0.00]
17.12.2013 -Z- "Lučenec - ulica Jirásková, kanalizácia" "VDJ Modrý Kameň - predĺženie prívodu vody z DVZ Plachtince" "ČOV Brezno - protipovodňová ochrana" "Handlová, Potočná ulica - splašková kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu" "Čierny Balog, časť Komov - vodojem a PH [8938.00]
18.12.2013 -Z- "ČOV Detva - intezifikcia" - dodatok č. 2 [4230629.65]
18.12.2013 -Z- "VDJ Modrý Kameň - predĺženie prívodu vody z DVZ Plachtince" - geometrický plán [1950.00]
18.12.2013 -F- Faktúry za 12/2013 (01-10.12.2013) [0.00]
20.12.2013 -Z- Zmluva o podmienkach dočasného vyňatia z nájmu - dodatok č. 1 [0.00]
20.12.2013 -Z- Zmluva o podmienkach finančnej odplaty za dočasné vyňatie majetku [0.00]
20.12.2013 -Z- Prenájom nebytových priestorov v AB s.č. 690 - dodatok č. 5 [0.00]
20.12.2013 -Z- Predaj NN prípojky Banská Štiavnica - Hájik [8773.00]
31.12.2013 -Z- "Tisovec, ul. P. Šifrika - kanalizácia" - práce - dodatok č. 1 [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.