• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.12.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie - Donovaly ČOV [35781.30]
01.12.2014 -F- Faktúry za 11/2014 [0.00]
01.12.2014 -Z- "Posúdenie stavu úpravní vôd v pôsobnosti StVS, a.s." [297000.00]
01.12.2014 -Z- "Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - kanalizácia a ČOV" - majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov - dodatok č. 1 [18500.00]
01.12.2014 -Z- Zmluva o odbere, preprave a likvidácii odpadu [8260.80]
01.12.2014 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - stavebný dozor [6380.40]
02.12.2014 -Z- "Štúdia energetického využitia vodárenských privádzačov a objektov v správe StVS, a.s." [199988.00]
02.12.2014 -Z- "Rekonštrukcia a optimalizácia elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže administratívna budova StVS, a.s., Banská Bystrica - aktívne prvky štruktúrovanej kabeláže" - práce [73250.40]
03.12.2014 -Z- "Veľký Krtíš, ČOV - inštalácia miešadiel" - práce [10120.00]
03.12.2014 -Z- "ČOV Detva - intenzifikácia, 2 stavítka na prerozdelenie odpadovej vody pred lapačmi piesku" - práce [6580.00]
03.12.2014 -Z- "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" - o použití zmenky [162275.18]
04.12.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporadanie - Donovaly ČOV [21468.80]
08.12.2014 -Z- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti [10294.00]
10.12.2014 -Z- kúpa verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie "Banská Bystrica - lokalita bývania Zhora vyšného potoka, k.ú. Kremnička - Inžinierske siete" [44339.96]
10.12.2014 -Z- kúpa kanalizačného zberača "Inžinierske siete v lokalite Malachov - Medvedica" [35.00]
10.12.2014 -Z- budúca kúpna zmluva - verejná kanalizácia - "IVB Bojnice - časť Dubnica" SO Splašková kanalizácia [35.00]
10.12.2014 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena k pozemkom - kú Rudnianska Lehota [0.00]
10.12.2014 -Z- Kúpa hnuteľného majetku - SO 02 verejný vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia, k.ú. Banská Bystrica "IS Jaseňova ulica, Banská Bystrica" - dodatok č. 1 [0.00]
10.12.2014 -Z- "Veľký Krtíš - verejné kanalizácie a odľahčovacie komory" - projektová dokumentácia [15800.00]
11.12.2014 -Z- "Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" - dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu - dodatok č. 1 [20039.00]
12.12.2014 -Z- "Okres Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Brezno - vyhotovenie geometrických plánov pre majetkoprávne vysporiadanie" - GP [8950.00]
12.12.2014 -Z- "Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd" - zmluva o zriadení vecného bremena [520.00]
12.12.2014 -Z- "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa, II. etapa" - práce [22459.10]
15.12.2014 -Z- Kúpna zmluva na nehnuteľnosti k.ú. Pôtor - predaj nepotrebného a nepoužívaného majetku [500.00]
16.12.2014 -Z- "Banská Bystrica - lokalita bývania Zhora vyšného potoka, k.ú. Kremnička - Inžinierske siete" - Zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku [0.00]
17.12.2014 -Z- kúpa verejnej kanalizácie "Banská Bystrica - Dažďová kanalizácia Hurbanovou ulicou s vyústením do vodného toku Bystrica, SO 03 Jednotná kanalizácia Belveder" [259856.79]
17.12.2014 -Z- "ČOV Veľký Krtíš - intenzifikácia - projekt skutočného vyhotovenia" - projekt [7800.00]
17.12.2014 -F- Faktúry za 12/2014 (01-10.12.2014) [0.00]
18.12.2014 -Z- "Aglomerácie - projekt bilancie skrývky humusového horizontu PP" - projekt [18723.00]
18.12.2014 -Z- kúpa motorového vozidla Dacia DUSTER 1,5 dCi [16879.99]
19.12.2014 -Z- zmluva o zriadení vecného bremena k pozemkom kú Malachov "Malachov - kanalizácia, II. etapa" - dodatok č. 1 [0.00]
29.12.2014 -Z- Komisionárska zmluva - sprostredkovanie poskytovania služieb prostredníctvom kupónov [0.00]
31.12.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [468.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.