• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.10.2014 -F- Faktúry za 09/2014 [0.00]
01.10.2014 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena kú Uľanka, obce Banská Bystrica [340.00]
02.10.2014 -Z- "ČOV Handlová, Kalové a plynové hospodárstvo" - vypracovanie posúdenia koncepcie stabilizácie kalu [6021.00]
02.10.2014 -Z- "Zámer pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie" [12900.00]
02.10.2014 -Z- "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" - trvalá vysvetľujúca tabuľa [54.60]
06.10.2014 -Z- "Tajov - prívod vody z VZ DVZ Tajov" - stavebný dozor [27390.00]
06.10.2014 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena - kú Veľká Lúka [0.00]
08.10.2014 -Z- „Banská Bystrica, sústava na likvidáciu odpadových vôd ISPA“ - zmluva o zriadení vecného bremena. [1968.00]
09.10.2014 -Z- Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie [937.00]
09.10.2014 -Z- "DMS - Systém na riadenie a správu dokumentov" [55000.00]
10.10.2014 -Z- kúpa "GPS Kataster navigátor a lokalizátor" [44675.10]
10.10.2014 -Z- "Detva - verejné kanalizácie a odľahčovacie komory" - projektová dokumentácia [18864.00]
14.10.2014 -Z- "Šalková – preložka kanalizačného zberača „A“ KŠ 49 – KŠ 51„ - zmluva o zriadení vecného bremena [1870.00]
15.10.2014 -Z- kúpa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie -"Kováčová - IBV Nad Ihriskom - inžinierske siete" [35.00]
17.10.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Detva. [3737.50]
21.10.2014 -Z- "Banská Bystrica, prepájanie kanalizačných prípojok realizovaných v ISPA" - práce - dodatok č. 1 [0.00]
21.10.2014 -Z- "Rakytovce VDJ a zásobné potrubie" - projektová dokumentácia [17887.00]
22.10.2014 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - práce [255215.06]
22.10.2014 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - nehnuteľnosť - pozemok kú Žarnovica [2000.00]
22.10.2014 -Z- "ČOV Žarnovica - VN prípojka" - stavebný dozor [1972.00]
24.10.2014 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - hnuteľný majetok - verejný vodovod a verejná splašková kanalizácia kú BB - dodatok č. 1 [60374.00]
24.10.2014 -Z- "Nitrianske Rudno, verejný vodovod ul. Podhorská, Madvova" - práce [10040.47]
24.10.2014 -Z- "Tajov - prívod vody z VZ DVZ Tajov" - práce [1190589.80]
27.10.2014 -Z- "Nitrianske Rudno, verejný vodovod ul. Podhorská, Madvova" - stavebný dozor [290.00]
28.10.2014 -Z- "Hnúšťa, miestna časť Likier - rozšírenie verejného vodovodu" - projektová dokumentácia [950.00]
29.10.2014 -Z- "Banská Štiavnica, zrušenie otvorenej kanalizácie" - práce [19887.18]
29.10.2014 -Z- kúpa hnuteľného majetku - verejný vodovod "RD Novostavba - obec Veľká Lúka" [35.00]
31.10.2014 -Z- Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 01/2009 - dodatok č. 3 [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.