• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.12.2016 -F- Faktúry za 11/2016 [0.00]
05.12.2016 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Prievidza „Kocurany - vodojem 100 m3“ [2652.00]
06.12.2016 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena - „Aglomerácia Kanianka - kanalizácia“ [81.00]
06.12.2016 -Z- "Vodojem Trangoška 2 x 1000 m3" - práce [25405.38]
06.12.2016 -Z- "Vodojem Telgárt 1 x 100 m3" - práce [25071.74]
07.12.2016 -Z- predaj motorového vozidla - Tatra UDS 114a [3485.00]
07.12.2016 -Z- kúpa spoluvlastníckeho podielu v k.ú. Kokava nad Rimavicou, LV 3393 [52.50]
08.12.2016 -Z- "Domaniky, verejný vodovod - čerpací pokus" - práce [6870.00]
09.12.2016 -Z- Kocurany - vodojem 100 m3 - budúca zmluva o zriadení vecného bremena. [2000.00]
09.12.2016 -Z- Kocurany - vodojem 100 m3 - nájomná zmluva. [280.00]
09.12.2016 -Z- Kocurany - vodojem 100 m3 - budúca kúpna zmluva. [8.00]
09.12.2016 -Z- Kocurany - vodojem 100 m3 - budúca kúpna zmluva. [8.00]
12.12.2016 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby "Brusno - odkanalizovanie ul. Lúka, prekládka plynového potrubia" - dodatok č. 1 [0.00]
13.12.2016 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Veľký Krtíš. Rozšírenie vodovodu a Vodojem 2x150 m3 na p.č. 1365/1 [23964.50]
14.12.2016 -Z- "ÚV Klenovec - čerpadlo pre VDJ Kokova nad Rimavicou" - kúpa čerpadla [6680.00]
14.12.2016 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena. Tisovec, ulica P. Šífrika - kanalizácia, stoka A a B [0.00]
14.12.2016 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena. Krupina - kanalizácia a ČOV. [100.00]
16.12.2016 -Z- Dohoda o uznaní dlhu [480.00]
19.12.2016 -Z- "Tajov - prívod vody z VZ DVZ Tajov" - stavebný dozor - dodatok č. 1 [0.00]
19.12.2016 -Z- "Krupina kanalizácia a ČOV - terénne úpravy na rigole" - práce [16604.43]
20.12.2016 -Z- "Banská Bystrica, VDJ Radvaň II, prístupová cesta" - práce [8491.00]
20.12.2016 -Z- "Potrubie - úsek - VDJ Mýtna - VDJ Kopáň - rekonštrukcia" - dokumentácia - dodatok č. 1 [65230.00]
20.12.2016 -Z- "AB StVS, a.s., výmena dverí a rekonštrukčné práce na 1 a 2 poschodí" Dodatok č.1 - práce [70866.78]
20.12.2016 -Z- "Rimavská Baňa, vodovod - odstránenie havarijného stavu" - práce [39900.63]
20.12.2016 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Šalková [461.00]
20.12.2016 -Z- "HW a SW IP 2016 dodávka a implementácia v prostredí StVS, a.s." [16087.40]
20.12.2016 -Z- "Komplexná evidencia (archivácia) dokumentácie vodárenskej infraštruktúry v majetku StVS, a.s. Banská Bystrica" - softvérové zabezpečenie [89250.00]
21.12.2016 -Z- "Veľký Krtíš - vstupná ČS a mechanické predčistenie - II. etapa" - práce - dodatok č. 1 [80476.23]
22.12.2016 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - verejná kanalizácia "Polyfunkčný dom Omikron, J. Kráľa, Banská Bystrica" [2500.00]
22.12.2016 -Z- predaj motorového vozidla - Babeta [58.33]
22.12.2016 -Z- "Halič - kanalizácia a rozšírenie ČOV - prepadová hrana" - práce [2485.00]
27.12.2016 -Z- Dohoda o uznaní dlhu - Málinec [479.58]
30.12.2016 -Z- Budúca kúpna zmluva - verejný vodovod, splašková kanalizácia, čerpacia stanica a výtlačné potrubie "Parcelácia pre zástavbu rodinných domov a technická infraštruktúra" k.ú. Lučenec [35.00]
31.12.2016 -Z- nájom bytu č. 2 Málinec [80.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.