• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.12.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1125/2020 - kú Chrenovec, obce Chrenovec - Brusno [0.00]
01.12.2020 -Z- Zmluva č. 0532/2020 o poskytnutí časti PD stavby "Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novograd" o podmienkach postúpenia práva a povinností investora/stavebníka, o podmienkach a spôsobe zabezpečenia realizácie časti stavby a o uzatvorení budúcej KZ... [0.00]
03.12.2020 -Z- Zmluva o dielo č. B/9001114/112/20 - "Banská Štiavnica - rekonštrukcia verejného vodovodu na ul. Jána Palárika - odstránenie havarijného stavu" [43809.06]
03.12.2020 -Z- Zmluva o dielo č. B/90001115/111/20 - "Orovnica - preložka verejného vodovodu" [8244.25]
03.12.2020 -Z- Kúpna zmluva - hnuteľný majetok - VK - "Očová, Zvolenská Slatina - Odvedenie a čistenie odpadových vôd" [35.00]
03.12.2020 -Z- Kúpna zmluva - hnuteľné veci "Očová, Zvolenská Slatina - Odvedenie a čistenie odpadových vôd" [35.00]
03.12.2020 -Z- "Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV" - Zmluva o dielo - projektová dokumentácia a práce - Dodatok č. 4 [0.00]
03.12.2020 -F- Faktúry za 11/2020 [0.00]
04.12.2020 -O- Výrobu a montáž nerezového zábradlia [0.00]
07.12.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0898/2020 - kú Zvolenská Slatina "Zvolenská Slatina - kanalizácia" [0.00]
07.12.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0527/2020 - kú Zvolenská Slatina "Očová, Zvolenská Slatina - dovedenie a čistenie odpadových vôd" [0.00]
07.12.2020 -Z- Zmluva o dielo č. B/116/20 - "Donovaly, revitalizácia vrtu - čerpacia skúška" [11093.28]
07.12.2020 -Z- Zmluva o dielo č. P/113/20 - "Posúdenie diaľkovodov PSV a TKŽ" štúdia [29880.00]
07.12.2020 -Z- Dodatok č. 1 k ZoD č. B/9000874/65/19 - "ČOV Handlová - kalová koncovka" [0.00]
07.12.2020 -Z- Zmluva o dielo č. B/118/20 - "AB StVS, a.s. - stavebné úpravy v miestnosti č. 220" [9900.00]
08.12.2020 -Z- Dodatok č. 1 k ZoD č. P/12/20 "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Horná Ves" [0.00]
08.12.2020 -Z- Dodatok č. 1 k ZoD č. P/9/20 "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Banská Bystrica II. časť a obec Nemce" [0.00]
08.12.2020 -Z- Dodatok č. 1 k ZoD č. P/8/20 "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Banská Bystrica I. časť a obec Selce" [0.00]
08.12.2020 -Z- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku č. OPKZP-PO1-SC122-2018-47/01 "Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec" - dodatok 2 [0.00]
08.12.2020 -Z- Dodatok č. 1 k ZoD č. P/13/20 "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Banská Štiavnica" [0.00]
08.12.2020 -Z- Dodatok č. 1 k č. ZoD P/47/20 "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Hodruša - Hámre" [0.00]
09.12.2020 -Z- "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" - práce - dodatok č.5 [0.00]
09.12.2020 -Z- Zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV" - dodatok č. 8 [6593544.12]
09.12.2020 -Z- Zmluva o dielo č. P/9001036/28/20 - "Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne" [59820.00]
11.12.2020 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" - dodatok č. 10 https://www.crz.gov.sk/5274368-sk/dodatok-c-10/ [0.00]
14.12.2020 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0620/2019 - "Vodojem Kráľovce - Krnišov 1x100 m3" - kú Krnišov [158.00]
14.12.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000954/0716/2019 - „Brezno – prepojenie na VDJ Podkoreňová" [195.00]
14.12.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000954/0715/2019 - „Brezno – prepojenie na VDJ Podkoreňová" [195.00]
14.12.2020 -Z- Zmluva č. SD/51/14 o poskytovaní služieb technického dozoru „Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s.“ - dodatok č. 3 [0.00]
14.12.2020 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0619/2019 - "Vodojem Kráľovce - Krnišov 1x100 m3" - kú Krnišov [158.00]
14.12.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000980/0138/2020 - "Badín - zokruhovanie verejného vodovodu - 1. časť - SO 01 IBV na ul. Záhradná" kú Badín [0.00]
14.12.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9001041/0283/2020 - "Liešťany - rekonštrukcia vodovodného potrubia" - kú Liešťany [0.00]
16.12.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/2000010/0514/2020 - "Aglomerácia Kanianka - kanalizácia" - kú Kanianka [0.00]
16.12.2020 -Z- ZoD č. P/114/20 - "Banská Štiavnica - hydrotechnické posúdenie verejného vodovodu" - štúdia [25560.00]
16.12.2020 -Z- Dodatok č. 2 k ZoD č. B/90001020, 9001021/47/18 - "Verejné kanalizácie, odľahčovacie komory" [0.00]
16.12.2020 -Z- Dodatok č. 1 k ZoD č. P/55/20 - "Vypracovanie prevádzkových poriadkov pre rok 2020" [0.00]
17.12.2020 -Z- "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" - projektová dokumentácia a práce - Dodatok č. 3 [0.00]
17.12.2020 -Z- ZoD č. B/120/20 - "Rekreačná chata Suchý Vrch, Banská Bystrica - oprava" [150781.80]
17.12.2020 -Z- "Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV" - Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. M/2000010/205/16 [0.00]
18.12.2020 -Z- Dodatok č. 1 k ZoD č. B/9001089/39/20 - Brezno ČOV rekonštrukcia jemných hrablíc [0.00]
18.12.2020 -Z- ZoD č. B/9000874/121/20 - ČOV Handlová - kalová koncovka - ústredné kúrenie a odvetranie [61184.89]
18.12.2020 -Z- Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. B/9000 875/125/17 na investičnú akciu "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" [0.00]
18.12.2020 -Z- Dodatok č. 1 k ZoD č. B/9001089/40/20 - Hriňová, rekonštrukcia trafostanice [0.00]
18.12.2020 -Z- Dodatok č. 1 k ZoD č. B/96/20 - Rámcová zmluva - Realizácia konštrukčných vrstiev komunikácií v oblasti pôsobnosti StVS, a.s. [0.00]
18.12.2020 -Z- Dodatok č. 2 k ZoD č. B/9001016/128/19 - Čierny Balog ÚV - doplnenie technológie [0.00]
21.12.2020 -Z- ZoD č. P/9001018/122/20 - "Banská Bystrica, Jakub, Uľanka, Nový svet - dobudovanie kanalizácie - I. etapa" - projektová dokumentácia [5760.00]
21.12.2020 -Z- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC121/122-2015/37 "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" - dodatok č. 8 https://crz.gov.sk/5347266-sk/dodatok-c8/ [0.00]
22.12.2020 -Z- Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 6000240/0942/2020 "Rozšírenie účelových komunikácií a predĺženie inžinierskych sietí" [0.00]
22.12.2020 -Z- Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 6000240/0942/2020 "Budovanie technickej infraštruktúry v Malej Vsi na parc. č. 641/1, 643, 645" [0.00]
22.12.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9001079/1051/2020 - "Králiky - ulica Priehon, rozšírenie verejného vodovodu" kú Králiky [0.00]
22.12.2020 -Z- Dodatok č. 2 k ZoD č. B/9000871/97/18 - Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ [0.00]
22.12.2020 -Z- ZoD č. P/9000823/123/20 - "ÚV Klenovec - tepelné a technické zhodnotenie vodárenského objektu" - projektová dokumentácia [37560.00]
22.12.2020 -Z- ZoD č. B/9001119/117/20 - "Hrušov, ČS - Rekonštrukcia VN prípojky" [59940.00]
22.12.2020 -Z- ZoD č. P/124/20 - "Donovaly - posúdenie kanalizácie - štúdia" [18000.00]
30.12.2020 -Z- K.ú. Brezno, Zmluva o zriadení vecného bremena [727.00]
31.12.2020 -Z- Kúpna zmluva č. 6000194/1121/2020 - kú Kynceľová - "IBV Kynceľová - Medzi vodami" [35.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.